การอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “สร้างเสริมคุณธรรมนำชีวิตเป็นสุข”