กรมการท่องเที่ยว โดย กองพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ (Provide Food and Beverage Services)