การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก การจัดงานเฉลิมฉลอง “๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”