วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด “การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓