การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558