การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของกรมการท่องเที่ยว