กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนเที่ยวชมงานวันพ่อแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานนิทรรศการและกิจกรรม “ความสุขที่พ่อให้และความดีที่แบ่งปัน”ในระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ตลอดแนวถนนสนามไชย