นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตรียมเร่งออกประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยครั้งใหม่ ซึ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถปรับตัวเข้ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่