วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนภายในงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓