กรมการท่องเที่ยวเตือนมัคคุเทศก์ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลงทะเบียนผิดเงื่อนไขมาตรการเยียวยา 5,000 บาท