วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางวิชนี วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทัวร์สุขภาพ วิถีไทย วิถีสุขภาพดี” ในงานเฉลิมฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓