วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นางสาววิชนี วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุระกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรไทยและกัญชา ณ อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรไทย “ภูมิภูเบศร” จังหวัดปราจีนบุรี