วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยกลุ่มส่งเสริมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นำผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรไทยและกัญชาทำกิจกรรม workshop ร่วมกัน ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี